در انتخاب عکس ارسالی به موارد زیر دقت کنید.

  1. عکس پرسنل خانم با حجاب کامل و آقایان از پوشش مناسب استفاده کنند.
  2. زمینه عکس روشن بوده و شلوغ نباشد! 
  3. ابعاد مناسب در نظر گرفته شود و عکس دارای حاشیه نباشد

لطفا با توجه به متراژ غرفه درخواست کارت دهید درخواست بیشتر شامل هزینه اضافه می باشد!

در انتخاب عکس ارسالی به موارد زیر دقت کنید.

  1. عکس پرسنل خانم با حجاب کامل و آقایان از پوشش مناسب استفاده کنند.
  2. زمینه عکس روشن بوده و شلوغ نباشد! 
  3. ابعاد مناسب در نظر گرفته شود و عکس دارای حاشیه نباشد

لطفا با توجه به متراژ غرفه درخواست کارت دهید درخواست بیشتر شامل هزینه اضافه می باشد!