در انتخاب عکس ارسالی به موارد زیر دقت کنید.

  1. عکس پرسنل خانم با حجاب کامل و آقایان از پوشش مناسب استفاده کنند.
  2. زمینه عکس روشن بوده و شلوغ نباشد! 
  3. ابعاد مناسب در نظر گرفته شود و عکس دارای حاشیه نباشد

لطفا با توجه به متراژ غرفه درخواست کارت دهید درخواست بیشتر شامل هزینه اضافه می باشد!

"*" فیلد الزامی را نشان می‌دهد

انواع فایل پذیرفته شده: jpg, png, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.

در انتخاب عکس ارسالی به موارد زیر دقت کنید.

  1. عکس پرسنل خانم با حجاب کامل و آقایان از پوشش مناسب استفاده کنند.
  2. زمینه عکس روشن بوده و شلوغ نباشد! 
  3. ابعاد مناسب در نظر گرفته شود و عکس دارای حاشیه نباشد

لطفا با توجه به متراژ غرفه درخواست کارت دهید درخواست بیشتر شامل هزینه اضافه می باشد!